ความแตกต่างทางโลกและทางธรรม

ความแตกต่างทางโลกและทางธรรม
ความแตกต่างทางโลกและทางธรรม

       ฉลาดแต่ขาดเมตตา ก็จะอยู่ร่วมกันลำบาก ความคิดทำให้คนเป็นทุกข์ ทุกข์อยู่ที่ใจแต่ตัวการคือความคิด จงอยู่กลับปัจจุบัน

ศีล5ถูกออกแบบมาเพื่อให้ฝึกหักใจ เพื่อให้เกิดความเป็น ปกติ ต้องผ่านการฝึกและปฎิบัติจนกระจ่างแจ้ง 

 

 

 

 


comments