แสงทิพย์นิพพาน สามารถรับได้ทุกคน

แสงทิพย์นิพพาน สามารถรับได้ทุกคน
แสงทิพย์นิพพาน สามารถรับได้ทุกคน

                                         

แสงทิพย์นิพพาน สามารถรับได้ทุกคน มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติ

ศาสนาใดก็ตาม ก็สามารถรับได้หมดไม่มีข้อยกเว้น จะอยู่ในสถานใด

จะเป็นหญิง เป็นชาย เป็นเด็ก เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือคนแก่ เป็นเจ้าคนนายคน

หรือยาจก ขอทาน ก็สุดแล้วแต่ว่าใครจะเปิดจิต

เปิดใจรับหรือไม่ แสงทิพย์นี้มีหลายคนที่ไม่รู้จักในชื่อนี้ แต่สามารถรับได้ก็มีเยอะ

เห็นเป็นแสงพระบ้าง แสงธรรม แสงฉัพพรรณรังษี แสงบุญบารมีจากเบื้อบนพระนิพพาน

แสงจากพระผู้เป็นเจ้า แสงจากพระศาสดาบ้าง ใครเปิดจิตน้อมนอมโมทนา

ก็สามารถรับแสงทิพย์ได้ทันที ด้วยพระมหาเมตตาจากพระบรมธรรมบิดาที่

ทรงมอบให้ลูก ๆ ได้รับได้สัมผัสและเข้าใจว่าในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสมมติ

อย่าได้ยึดติดกับโลกธาตุใด ๆ จงรับแสงแล้วขอคืนกลับบ้านพระนิพพานซึ่งเป็น

แดนอมตะของจริงและถาวร เร็ว ๆ ไว ๆ กันทุกคน

 

สงบ   สุข   สบาย  


comments