ครม.ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ

ครม.ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ
ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ล่าสุด ครม. ไฟเขียวปรับค่าครองชีพขึ้นให้ 3 แสนราย ข้าราชการชั้นผู้น้อยได้รับค่าครองชีพชั่วคราวรวมกับเงินเดือน 10,000 บาท ส่วนผู้ที่เงินเดือนเกิน 10,000 บาท ปรับขึ้นไม่เกิน 13,285 บาท

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงจาก 12,285 บาท เป็น 13,285 บาท และอนุมัติปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และทหารกองประจำการ จากอัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท และกรณีที่มีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ครอบคลุมข้าราชการและลูกจ้างกว่า 3 แสนคนทั่วประเทศ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปี


comments