นครย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าพม่า

นครย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าพม่า
ย่างกุ้ง (Yangon) ย่างกุ้งเป็นเมืองใหญ่ และมีความสำคัญมากที่สุดในประเทศพม่า เนื่องจากในอดีตย่างกุ้งเคยเป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ และแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเทศพม่า เมืองย่างกุ้งนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำอิระวดี ชื่อเดิมของเมืองนี้คือ ดากอง (Dagon) เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นมานานกว่า 2,500 ปี โดยเริ่มแรกนั้นเป็นเมืองท่าของอาณาจักรมอญต่อมากษัตริย์อลองพญาได้เข้ามายึดครอง แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นย่างกุ้งในปี พ.ศ. 2298 ซึ่งมีความหมายว่า ศัตรูพ่ายแพ้กรุงย่างกุ้งนั้น ไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆของประเทศอื่นๆ ในเอเชียทั่วๆไป ที่มีแต่ความวุ่นวายของปัญหาการจราจร  ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการวางผังเมืองที่ดีของอังกฤษชาติอาณานิคม ที่ได้เคยปกครองประเทศพม่า   แต่อีกสาเหตุหนึ่งคือ ประเทศพม่านั้นยังเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบทุนนิยม  รถยนต์จึงมีไม่มากนัก  สภาพบ้านเมืองโดยทั่วไปมีรูปแบบของสไตล์โคโลเนียลเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น  อีกทั้งยังมีการผสมผสานกับรูปแบบของสภาพบ้านเมืองเก่าแก่ไว้อย่างลงตัวอีกด้วย
 เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่เมืองอื่น ๆ ในเอเซียอาคเนย์แล้ว ย่างกุ้งค่อนข้างจะด้อยพัฒนา จึงมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า มีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามา (จากประเทศสิงคโปร์ และประเทศจีน) ตึกที่อยู่อาศัยหลายชั้นหลายแห่งได้ถูกสร้างใหม่หรือปรับปรุงใหม่ อย่างไรก็ดี การปรับเมืองเข้าสู่ปัจจุบันจะเห็นชัดเจนเฉพาะในบริเวณกลางเมืองและชเวดากอง (Shwedagon) แถบชานเมืองตอนใต้ เช่น Thaketa Township ยังคงยากจนต่อไป ย่างกุ้งได้พยายามที่จะเก็บรักษาสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมที่ยังมีอยู่ ย่างกุ้งได้ถูกออกแบบใหม่เป็นตารางหมากรุก เมื่ออังกฤษได้ผนวกพม่าเข้าสู่อาณาจักรของตนเองในคริสต์ศตวรรษที่ 19ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 รัฐบาลพม่าได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองพยินมานา (Pyinmana)ย่างกุ้งถือเป็นปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากมีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ ถึงกระนั้นแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังตามปกติ เช่น การเก็บรักษาของมีค่าให้พ้นจากสายตาผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเดินทางในที่เปลี่ยวหรือที่มืดในยามวิกาล ปัญหาเรื่องโจรล้วงกระเป๋ายังเป็นปัญหาที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องเผชิญโดยเฉพาะในพื้นที่แออัด มีเจ้าหน้าตำรวจทั่วไปในเมืองเนื่องจากเหตุการณ์ความตึงเครียดทางการเมือง นักท่องเที่ยวควรติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากมีความขัดแย้งรุนแรงระหว่างตำรวจและผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ใดๆ ที่มีการชุมนุมประท้วง ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการปะทุเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงได้ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวสำนักงานหลักในย่างกุ้งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองตรงข้ามกับเจดีย์ซูเล รวมถึงโต๊ะบริการข้อมูลที่สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง สำนักงานบริการข้อมูลให้บริการเฉพาะแผนที่เมืองและข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น หากต้องการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย สามารถติดต่อขอได้จากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและพนักงานของโรงแรม สำนักงานหลักของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ 77-91 ถนนเจดีย์ซูเล โทรศัพท์: 95 1 252859


สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศพม่า จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองการเดินทางเพื่อขออนุญาตก่อนเดินทาง โดยหนังสือฉบับนี้เป็นใบอนุญาตชนิดพิเศษเพื่อขออนุญาตเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่กำหนดพิเศษซึ่งได้แก่ หาดซวงธา (Chuang Tha Beach) หาดฮเวซวง (Ngwe Saung Beach) เมืองดาลา (Dala) และทวันเต (Twante) สามารถติดต่อยื่นขอหนังสือรับรองการเดินทาง และ/หรือการขออนุญาตเพื่อเข้าไปในพื้นที่ทั้งหมดได้ที่ ฝ่ายอำนวยการของกระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรมที่สำนักงานในย่างกุ้ง เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาต ได้แก่ เลขที่ของหนังสือเดินทาง หมายเลขวีซ่า และรายละเอียดการเดินทางที่ครบถ้วน โดยมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการขอหนังสือรับรองฉบับละ 10 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 95 67 406129 หรือ 95 67 406061 หรือเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.myanmartourism.org
 
 


comments